خبر

درسال ۲۰۲۰ تعداد کمتری اجازه اقامت صادر شده است

ads

در مجموع ۵۰۰ کودک بی سرپرست درسال ۲۰۲۰ درسوئد درخواست پناهندگی داده اند که ۴۵ درصد کمتر ازسال ۲۰۱۹ است. ۶۵ درصد آن ها از سوریه، افغانستان، سومالی یا مراکش بوده اند.

 اداره مهاجرت سوئد ۸۸۸۱۴ اجازه اقامت در سال ۲۰۲۰ اعطا کرد. درمقایسه با سال  ۲۰۱۹ تعداد ۲۹۰۹۹ اجازه اقامت  کمترصادر شده است. یعنی ۲۵ درصد کاهش درطول سال گذشته. اداره مهاجر ت سوئد  در سال قبل ۱۲۹۹۱ درخواست پناهندگی (درخواست های بار اول) دریافت کرده است، که با فرضیات قبلی اداره مهاجرت درطول سال مطابقت دارد.

تعداد مجوزهای داده شده برای سال ۲۰۲۰ برای هر مورد در زیرمی آید. ارقام مربوط به ۲۰۱۹ درداخل پرانتز است.

ارتباط خانوادگی: ۲۹۴۶۸ (۳۱۸۱۲)

بازار کار: ۳۲۳۷۹ (۴۳۲۵۰)

پناهندگی *: ۷۱۸۹ (۱۲۲۴۳)

کشورهای عضو قرارداد همکاری های اقتصادی اروپا  **  : ۵۷۶۸ (۹۶۸۰)

محصلین : ۱۰۷۹۰ (۱۵۶۶۹)

– همه گیری کرونا تأثیرات زیادی دارد. یکی این که افراد مطمئن نیستند که آیا باید برای اجازه اقامت در سوئد درخواست ارائه کنند یا نه . به عنوان مثال برای کار. این امر به وضوح در فعالیت های اداره مهاجرت سوئد منعکس شده است. مدیر کل اداره مهاجرت میکائیل ریبنویک Mikael Ribbenvik  می گوید  همانطور که اکنون به نظر می رسد، ما تا سال ۲۰۲۱ مقدار زیادی عدم اطمینان را با خود خواهیم برد.

تعداد پناهجویان در مقایسه با سال ۲۰۱۹ با ۴۱ درصد کاهش به ۱۲۹۹۱ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. سه کشور سوریه، ازبکستان و عراق بزرگترین مبدا پناهجویان تا سال ۲۰۲۰ بودند. در طول سال اداره مهاجرت برای ۲۰۹۸۰ پرونده پناهندگی (که اولین بار تقاضا کرده بودند ) تصمیم گرفت. میزان تأیید در رابطه با میزان رد ۲۹ درصد بود.

در مجموع ۵۰۰ کودک بی سرپرست در سال ۲۰۲۰ در سوئد درخواست پناهندگی داده اند که ۴۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ است. ۶۵ درصد آن ها از سوریه، افغانستان، سومالی یا مراکش بوده اند.

تعداد درخواست های ویزا در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال قبل تقریباً ۸۶ درصد کاهش یافته است. سفارتخانه ها در سال ۲۰۲۰ تعداد ۳۹۵۵۷  درخواست ویزا دریافت کرده اند. ۴۰۸۳۹ درخواست تصمیم گیری شد که ۷۴ درصد آن ها تأیید شدند. ارقام مربوط به سال ۲۰۱۹ تعداد ۲۸۰۰۷۶ تقاضا بود که ۲۷۹۰۵۵ تصمیم گیری شد که ۸۶٪ آن ها تصویب گردید.

شیوع کرونا باعث کاهش بازگشت افرادی است که درخواست پناهندگی آن ها رد شده است.

۶۶۷۶ نفر به طورداوطلبانه درسال ۲۰۲۰ سوئد را ترک کردند، در حالی که در سال ۲۰۱۹ این تعداد ۸۳۲۲ نفر بود. اداره مهاجرت سوئد مسئول بازگشت هایی است که به طور داوطلبانه اتفاق می افتد، در حالی که اداره پلیس مسئول بازگشت هایی است که با زورانجام می شود.

درسال ۲۰۲۰ که ۶۸۰۷۹ درخواست تابعیت اعطا شد یک افزایش را در مقایسه با سال ۲۰۱۹ که ۶۴۹۴۴ تقاضا بود نشان می دهد. ارقام سال ۲۰۲۰ مقدماتی است و ممکن است تعدیل شود.

* به استثنای ۳۲۲۰ پناهنده سهمیه ای در سال ۲۰۲۰ و ۵۲۵۹ پناهنده سهمیه بندی در سال ۲۰۱۹.

** به عنوان مثال بستگان ساکنان یک کشورازاتحادیه اروپا یا EES  کشور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا